از اول ذی القعده تا پایان دهد اول را اهل معرفت چله می گیرند و آن را چله موسوی نام گذاشتند. ما هم نیت کنیم و چهل شبانه روز را با خدا خلوت کنیمْ نه اینکه به خانه رویم و درها را روی خودمان ببندیم، بلکه در اجتماع باشیم و قلبمان با خدا خلوت کند و مراقب خودمان باشیم.

اوقات شرعی