تخریب اضافه بنای حسن میرمحمدعلی شروع شد، کلک زدند، تهدید کردند، تعلل شد، اما عدالت راه خود را آرام و متین پیش برد. سازمان بازرسی کل کشور حضوری مثبت داشت و عملکرد شورای شهر و شهرداری لواسان هم قابل قبول بود.

 

اوقات شرعی