خدا رحمت کند پدر بزرگوار ایشان وارسته و فرهیخته و متدینی بود. آقا رحمان دادمان خلف صالحی بر جای گذاشت. آقای مهدی دادمان سلام علیک منتظر تحول در حوزه هنر و فرهنگ هستیم، به یاری خدا موفقیت نزدیک است.

اوقات شرعی