اما درباره سخن آقای اژه‌ای هیچ نمی‌گویم، چون نمی‌دانم در مقابل این توجیه ناشیانه درباره دکبر طبری چه باید گفت‌. شما مشکوک شده بودید و تماشا کردید، آن‌هم در چنین سطحی؟ چرا زودتر نیروهای سپاه را وارد نکردید؟ چه باید می‌کرد کخ جرائم او اثبات شود؟

اوقات شرعی