فرد سرشناس بانکی که نماینده دادستان گفت ویلاهای لوکس به طبری داده است، چه کسی است؟ طبری در مقابل برای او چه کرده است؟ طبری عجب رفقایی دارد؟ و چه بده و بستان هایی با هم دارند؟ کاش نماینده محترم دادستان ابعاد رفاقت های آنان را بشکافند.

اوقات شرعی