این گفته طبری که “نجفی کل لواسان و کارخانه هایش را هم بخواهم به من می دهد، این رفاقت است، اگر شما از این دوستان ندارید به نن ارتباطی ندارد” در آینده سرلوحهکتاب هایی می شود که درباره فساد و مبارزه با آن در ایران نوشته می شود. این رفاقت در قیامت چگونه است؟ دشمنی نیست؟ هست.

اوقات شرعی