نفوذ جدی است. نه فقط نفوذ جاسوسان سرویس های غربی که باید مراقب آنها بود. بلکه مراقب نفوذهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ به ویژه نفوذی های فرهنگی که سبک زندگی مسئولان و مردم را تغییر می دهند.

اوقات شرعی