استقبال پرشور و توفنده نمایندگان مجلس برای عضویت در کمیسیون های سیاست خارجی و برنامه و بودجه و استقبال کمرنگ از کمیسیون های قضایی و فرهنگی نشانه چیست؟ دو کمیسیونی که القاعده در نهادینه کردن عدالت و مبارزه با فساد و بالندگی فرهنگی کشور جزء اولویت های مجلس است. تعجب بکنیم یا نه؟

اوقات شرعی