اینکه طبری گفته نجفی و مشایخ با من دوست بودند و عالم رفاقت به من هدیه دادند، حتی خودش هم باور نمی کند‌. فکر کرده مخاطب او کیست که اینگونه حرف می زند؟ اما این اعتراف به رفاقت بر سر منافع نامشروع است که موجب تخلفات و فسادها می شود و امثال کلاک را به وجود می آورد.

اوقات شرعی