منصوری متهم دیگری که ظاهراً فراری است؛ نجفی، مشایخ که زخمی بر سینه لواسان بودند، اما اهمیت کلاک به دلیل شبکه فسادی بود که شکل گرفته بود. منتظر باستی هیلز و تخلفات عدیده آن و زمین خواری ها، تپه خواری ها و جاده خواری ها هستم.

اوقات شرعی