دادگاه اکبر طبری نشان داد که بی قانونی و فساد عاقبت ندارد، حتی اگر مقام قضائی باشید. باید عدالت را نهادینه کرد، آن را فریاد زد و برای مبارزه با فساد فقط از راه قانون پیش رفت. آنوقت کلاک و بانیان آن هم گیر می افتند.

اوقات شرعی