باید اتفاق نامیمونی چون کرمانشاه بیفتد تا کسی به امثال بنده نگوید، چرا تند می روی؟ چرا از تبعیض سخن می گویی؟ چرا سیاه نمایی می کنی؟ قانون شود، برای از ما بهتران نشد. ویلاها مثل قارچ سربرآوردند! حداقل قانون درباره مروم عادی اجرا شود، اعتراض شما به اجرای قانون است. چرا؟ امان از چراها؟!6

اوقات شرعی