یادداشت خوبی بود، اما عنوان بدی داشت. پایگاه اشرافیت تهران یعنی مرکز حکومت است و لواسان سرریز آن است نه جایگاه و پایگاه فساد و اشرافیت. یادمان نرود که اشرافیت از جماران و هاشمی رفسنجانی و دولت وی آغاز شد و به دیگر مناطق از جمله لواسان سرریز شد. بلکه لواسان پرچمدار عدالت است./ با پیوست لینک یادداشت مذکور

http://mshrgh.ir/1078240

اوقات شرعی