در حقیقت لواسان اشرافیت و فساد را تحمل نکرد و پرچم عدالت را که امام خمینی به اهتراز درآورده بود، نگذاشت زمین بیفتد و نسبت به اشرافیت و فسادی که برای خود هیچ حد یقفی قائل نبود، شورش کرد. وگرنه مال تهران و شهرهای ییلاقی ایران از این نمادها پر است و متاسفانه صدایشان هم در نمی آید.

اوقات شرعی