ماموران شهرداری کرمانشاه برای شکستن مقاومت آسیه پناهی از اسپری فلفل استفادا کردند، اما برای ویلاهای غیرمجاز چه می کنند؟ شرمنده ام! اما اگر بخواهیم چنین اتفاقات بدی نیفتد، راهی نداریم جز اینکه ناعدالتی را سرکوب کنیم. عدالت باید فرهنگ عمومی ما و مطالبه مردمی باشد.

اوقات شرعی