ما نمیدانیم امر به معروف و نهی از منکر زبانی، اگر به نیت قرب خدا انجام شود چه برکتی دارد، وگرنه از آن غافل نمی شدیم. ریشه فساد، تباهی و گناهان را می زند، جامعه را از درون پاک می کند و اجازه حاکمیت به اشرار را نمی دهد.

اوقات شرعی