قانون برای همه است، نه فقط زن ۶۱ ساله کرمانشاهی و روستائیان لواسان و آن طرف نور چشمی ها و صاحبان زر و زور قانون را به ثمن بخس می خرند و برای خفه کردن تو از هر ابزار تزویر استفاده می کنند. مشکل کجاست؟ چرا تبعیض؟ برویم ناعدالتی را حل کنیم. در عدالت گشایش است و بس.

اوقات شرعی