وکیلی که پرونده ای را قبول می کند، باید به اقناع درونی رسیده باشد که حق را تشخیص داده است. اما وکلایی که پرونده مفسدان اقتصادی را قبول می کنند چگونه خود را راضی می کنند؟ کاری به دین داری ندارم؛ بلکه به زبان روسو از وجدان می گویم. این وکلا از مفسدان خطرناک تر نیستند؟

اوقات شرعی