می گویند: چرا مراجع در مسائل مختلف و مشخصاً تعیین روز عید فطر اختلاف دارند؟ از این سوا تعجب می کنم. در ماهیت علم اختلاف نظر و تضارت آراء قرار دارد، وگرنه علم نیست. هم اختلاف مبنایی هم اختلاف بنایی؛ همین هم موجب پیشرفت و تحول در علم می شود. فقه هم علم است همانند همه علوم.

اوقات شرعی