وقتی گزارش داود مدرسی بان از دومین جلسه دادگاه امید اسدبیگی مدیرعامل هفت تپه و فساد گسترده و شگرد آلوده سازی وی را خواندم، بر خود لرزیدم که جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهدافش چه مبارزه سنگینی را بر عهده دارد؟ و دعا کردم کسانی را که با این فساد گسترده و امثال آن جنگیده و می جنگند.

اوقات شرعی