چرا دادگاه هفت تپه غیرعلنی برگزار می شود؟ عواملی بیرون دادگاه اجازه نمی دهند؟ یا ملت نباید از تخلفات گسترده آن خبر داشته باشند؟ قرار بود دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی باشد. دلیل خاصی است؟ امیدوارم دادگاه متخلفان شهرداری و شورای شهر لواسان علنی برگزار شود.

اوقات شرعی