یکی از دیالوگ های زیبای رد خون این است که “واسم بپا گذاشتی؟ واسه خودمم بپا گذاشتم” ما هر کدام نیاز داریم برای خودمان بپا بگذاریم تا از درون ما را مراقبت بکند تا قلب و جانمان فاسد نشود و بمای دورنی ما تقواست عزیزدلم!

اوقات شرعی