آنچه تحت عنوان سوت زنی یا گزارش دهی تخلفات موسوم است، دقیق ترش را در احکام شرعی داریم: امر به معروف و نهی از منکر لسانی موثرترین راه برای جلوگیری از هرگونه فساد، گناه و تخلفی است. هم فریضه ای عمومی است هم تخصصی بر دوش نخبگان جامعه‌.

اوقات شرعی