ویروس کرونا به ایران آمد و حتماً باید با آن مقابله شود اما ویروس رسانه ای در انگاره سازی ترس و فلج سازی جامعه بیش از آن عمل می کند.

ما سالهاست در ایران با مهندسی افکار مواجه هستیم که رسانه های ما در برابر آن دست بسته بودند و هنوز هم هستند.

 

اوقات شرعی