حاج قاسم سلیمانی فرمانده و سردار جنگ را دیده بودیم، حاج قاسم شهید سرافراز را هم دیده بودیم. حاج قاسم عارف را ببینیم.
بینش توحیدی یعنی این عرفان ناب یعنی این: پادشاهان رفتند، داعش رفت، ما هم می‌رویم. فقط خدا باقی است.

بیدل می‌گوید: قرب الهی جنون دارد و قرب دنیا هوش. در اینجا دانش‌ها مصروف تعلق اسباب است و آن‌جا هر چه غیر اوست، فراموش. پس معاملات اهل دنیا با اهل الله راست نیاید و اطوار اصحاب شعور هم نسبت به مجنون نشاید. “نسخه دل، ص ۱۳۲” ما کجا ایستاده‌ایم؟ جنون یا هوش؟

آخر قصد من تویی، غایت جهد و آرزو / تا نرسد به دامنت، دست انید نگسلم (سعدی) چقدر زیبا سروده است، هرچه و هرکس غیر از خدا را برگزینیم، ضرر کردیم. اهل معرفت – چون امام خمینی، آخر قصدشان اوست که ناله می‌زنند: شهادت می‌دهم یک کار هم برای خدا نکردم. ما کجا هستیم و آن‌ها کجا؟

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نیمه شب می‌گریسا و دعا می‌کرد: اللهم و لاتکلنی الی نفسی طرفه عین‌. به ایشان گفتند: شما چرا گریه می‌کنید و می‌گویید: خدایا مرا به خود وامگذار؟ فرمودند: و ما یومننی؟ یک لحظه غفلت مساوی است با سقوط! ما یاد بگیریم و خدا را فراموش نکنیم.

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم هم می‌گویند: من هم مصون نیستم. غفلت: خدافراموشی، خودفراموشی، فراموشی مرگ دلیل بدبختی ماست. راهش هم خود مراقبتی دائم است، ناله، تضرع، گریه و دعاب نیمه‌شب‌ها. اینجا اصلاً تسامح جایز نیست.

اوقات شرعی