آش آنقدر شور شده که صدای آشپز هم درآمده است. افول آمریکا واقعیتی است که فوکویاما را هم به صدا درآورد. انحطاط غرب را بیش از نیم قرن پیش اشپنگلر فیلسوف تاریخ آلمانی پیش‌بینی کرده بود و الان صدای فروریزی و پوسیدگی درونی آمریکا را صاحب‌نظران آمریکایی هم می‌شنوند.

قم نوزدهم دی، آغاز حرکت بزرگ ملت ایران علیه آمریکا بود، گام نخست رژیم منحط شاه بود، اما گام اصلی مبارزه با سلطه آمریکا و ارزش‌های آمریکایی و جبهه استکبار است‌‌. عجب از کسانی است که هنوز قبله آمال آن‌ها آمریکاست! دلم برای این بی‌چارگی می‌سوزد. افول آمریکا بخواست خدا نزدیک است.

اوقات شرعی