اما طرح نو برای مجلسی کارآمد و مردمی چیست؟ اول سنجش و ارزیابی توانایی ها و دوم سنجش صلاحیت های تخصصی نمایندگی مجلس با آزمونی دقیق و علمی سوم شفافیت مالی خودد و مراحل انتخابات چهارم تعهد از نامزدها

اوقات شرعی