می گویند: چرا مراجع در مسائل مختلف و مشخصاً تعیین روز عید فطر اختلاف دارند؟ از این سوا تعجب می کنم. در ماهیت علم اختلاف نظر و تضارت آراء قرار دارد، وگرنه علم نیست. هم اختلاف مبنایی هم اختلاف بنایی؛ همین هم موجب پیشرفت و تحول در علم می شود. فقه هم علم است همانند همه علوم.

عید فطر، روزی است که نیکوکاران که تلاش کردند به هدف می رسند و بدکرداران که از میدان مسابقه ماه رمضان عقب ماندند و به جای اطاعت خدا نافرمانی و گناه کردند، زیان می بینند. خوشبحال کسانی که در این روز لقاءالله را از خدا گرفتند. شهید سلیمانی جلوی چشمان ماست.

اوقات شرعی