امام صادق علیه السلام: “تفکر ساعه خیر من عباده سنه انما یتذکر اولوا الالباب” لحظه‌ای اندیشه بهتر از عبادت سالیانه است و این حقیقت را فقط صاحب‌خرد متذکر می‌شوند. برای آینده خود فکر کنیم و اسیر احساسات تبلیغات و فریب نشویم.

ببخشید آقای نصیری مرا! چی را به چی ربط داده است؟ از حیرات به تحیر رسیدیم. آدم‌ها آرام آرام کم می‌آودند تا برسند به جایی که همه سابقه خود را انکار کنند. آلزایمر تعمدی! آقای نصیری! دوستانه عرض می‌کنم، اندکی توقف و فکر خوب است، برادر عزیزم

اوقات شرعی