وظیفه ما در رابطه با مجلس آینده نظارت مردمی بر نمایندگان است، مبنای ما هم سوره کوثر و چهار عنصر ایمان، عمل صالح، تواصی به حق و تواصی به صبر است.

همین روش را باید برای دولت هم پیاده کنیم.

همراهان دست یاری دراز می کنم. یا علی مرور ادامه

ویروس کرونا به ایران آمد و حتماً باید با آن مقابله شود اما ویروس رسانه ای در انگاره سازی ترس و فلج سازی جامعه بیش از آن عمل می کند.

ما سالهاست در ایران با مهندسی افکار مواجه هستیم که رسانه های ما در برابر آن دست بسته بودند و هنوز هم هستند.

 

اما طرح نو برای مجلسی کارآمد و مردمی چیست؟ اول سنجش و ارزیابی توانایی ها و دوم سنجش صلاحیت های تخصصی نمایندگی مجلس با آزمونی دقیق و علمی سوم شفافیت مالی خودد و مراحل انتخابات چهارم تعهد از نامزدها

اوقات شرعی