مالک… هرگز در اسرار پوشیده مردم و آن‌چه مربوط به مصالح کشور نیست، کنجکاوی مکن و بر کشف راز مردم حریص مباش، زیرا وظیفه تو حفظ قوانین اجتماع و انتظام مسائل معاشرت در میان ملت است تا آن حدود که آشکار باشد.
عهدنامه امیرالمومنین صلوات الله علیه

تو که از خداوند رازپوش انتظار داری پرده از اسرارت فرو نیندازد، پرده از اسرار مردم فرو نینداز.
از آنزیردست بپرهیز که دیگران را در محضر تو به زشتی یاد کند و در عیب‌جویی مردم زبان بگرداند.مردم به دور از عیب نیستند ولی حق توست که همچون پدری مهربان، بر عیوب فرزندانتان پرده بکشی

اوقات شرعی