شهدا ما را فرا می‌خوانند که به آنان ملحق شویم و همچون آن‌ها باشیم که شهیدانه زندگی کردند و با شهادت و سعادت از دنیا رفتند. شهدا ما را فرا می‌خوانند که به آنان ملحق شویم و همچون آن‌ها باشیم که شهیدانه زندگی کردند و با شهادت و سعادت از دنیا رفتند.

اوقات شرعی