۲. که مستحق آن است و در جایگاهی قرار گیرد که سزاوار آن است و این خصلتی اجتماعی است که فردفرد مکلفین مامور به انجام آن هستند.. تک‌تک افراد مامورند به اقامه عدل و همه جامعه موظف به عدالت است که حکومت وظیفه اجرای آن را برعهده دارد، زیرا متولی و مدبر و زمامدار جامعه است. المیزان

اوقات شرعی