علامه طباطبایی رضوان الله علیه با جهاد قرآنی و حکمی خود در حوزه علمیه باعث نگرش نوینی به معارف دینی شد و حق بزرگی بر همه ما دارد. ایشان درباره عدالت سخن نغزی دارند: عدل دو بخش است: عدالت فردی و عدالت اجتماعی.. عدالت اجتماعی یعنی با هریک از افراد جامعه طوری رفتار شود..

اوقات شرعی