خطبۀ نخست
بسم الله الرحمن الرحیم
اهمیت عاشورا و محرم
دهۀ اول ماه محرم شروع شد و ما در چهارمین روز آن قرار داریم. در زیارت ناحیۀ مقدسه از وجود اقدس
امام زمان سالم اهلل علیه خطاب به حضرت سیدالشهداء سالم اهلل علیه میفرمایند:
»فَالْوَیْلُ لِلْعُصَاهِ الْفُسَّاقِ! لَقَدْ قَتَلُوا بِقَتْلِکَ الْإِسْلَامَ، وَ عَطَّلُوا الصَّلَاهَ وَ الصِّیَامَ، وَ نَقَضُوا السُّنَنَ وَ
الْأَحْکَامَ، وَ هَدَمُوا قَوَاعِدَ الْإِیمَانِ، وَ حَرَّفُوا آیَاتِ الْقُرَآنِ، وَ هَمْلَجُوا فِی الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ«
]المزار الکبیر: 505]
»وای بر گناهکاران فاسق! با کشتن تو اسالم را کشتند، و نماز و روزه را تعطیل کردند و از
کارانداختند، و سنتها و احکام را ازهمگسستند و نابود کردند، و آیات قرآن را تحریف
کردند و به سرعت و آسانی در تجاوزکاری و دشمنی پیشتاختند.«
این حقیقت شهادت امام حسین سالم اهلل علیه است که اساس دین با عاشورا پیوند خورده است. اگر دین
امروز باقی است به برکت عاشورا و فداکاری بزرگ امام حسین سالم اهلل علیه است. یزید بنا داشت اساس
دین و اسالم را بکلی برچیند و با شهادت امام حسین سالم اهلل علیه و خاندان و اصحاب ایشان و اسارت
خاندان نبوت تصور میکردند که به هدف خود رسیده است و حقیقتاً یزید و یزیدیان در روز عاشورا اسالم را
کشتند، نماز و روزه را تعطیل کردند و سنتهای دینی و احکام الهی را نابود کردند و آیات قرآن را تحریف
کردند و تجاوزکاری و دشمنی را از حد گذرانند. اما غافل بودند که خون امام حسین سالم اهلل علیه گریبان
آنان را میگیرد، بلکه اسالم را تا قیامت بیمه میکند.
اگر امام حسین و فداکاری بزرگ ایشان نبود، اگر عاشورا نبود، االن حتی نامی هم از اسالم نبود. و این
حقیقتی تاریخی است. اینکه در روایات متعدد داریم: »الیوم کیومک یا اباعبداللَّه« به این دلیل است که
عاشورا که یوم الحسین است، هم سختترین روز بر اسالم است و هم اسالم در آن روز نجات پیدا کرد و
زنده شد..

ما و میراث عاشورا
و اکنون ما هستیم و این میراث بزرگ باید از عاشورا و کربال اسوهگیری کنیم. اما با همین الگو بود که امام
عزیز ما فرمودند »محرم« »ماهی که خون بر شمشیر پیروز است«، و انقالب اسالمی با همین منطق پیروز شد
و دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم هم با همین منطق پیروز شدند.
ما باید این فرهنگ را زنده نگهداریم، هم در قلب خودمان و خودمان را با امام حسین سالم اهلل علیه مرتبط
کنیم، پیوند بزنیم، بگونهای که اگر امروز کاروان امام حسین حرکت کند، ما در این کاروان باشیم و هرگز هم
جدا نشویم و هم در اجتماع که همۀ ما بدانیم برای دفاع از دین باید فداکاری بکنیم و خوندل بخوریم.
ما باید بدانیم برای حفظ دین باید فداکاری کرد. این درس مهمی از عاشورا است. جوان و پیر باید در یک
صف باشند و از دین خدا حمایت کنند، حتی اگر آسیب ببینند، و کشته بدهند و اسیر شوند. امروز انقالب
اسالمی و نظام اسالمی، پرچم امام حسین سالم اهلل علیه را به اهتراز درآورده است و ما زیر این پرچم که
رأیت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است، ثابتقدم باشیم.
امام حسین سالم اهلل علیه به ما آموخت که برای ین خدا اگر الزم باشد که خودشان و عزیزنشان به شهادت
برسند، آنهم به بدترین و فجیعترین وضع، و حرم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به اسارت برود،
شهر به شهر از کوفه تا شام چون خارجیها گرداننده شوند، اما در نهایت جبهۀ پرقدرت بنیامیه نابود میشود
و دین خدا با این فداکاری آنان محفوظ میماند.
چقدر آنان آسیب دیدند؟ در عاشورا چه وقایعی رخ داد؟ کاروان اسیران عاشورا، هم در کوفه آسیب دیدند،
هم در شام آسیب دیدند، هم در بین راه آسیب دیدند. اما باالخره پیروز شدند. جبهۀ بنیامیه و یزید و ابنزیاد
و همۀ فسّاق و فجّار و بیبصیرتها شکست خوردند.
این مهم با تقوا به دست آمد، قلب امام حسین سالم اهلل علیه و خاندان و اصحاب امام و اسیران آزادیبخش
کربال؛ پر از خدا بود و آنان فقط خدا را میدیدند و با سالح تقوا بر قدرت مادی زمان خود تاختند و پیروز
شدند. ما هم با تقوا نجات پیدا میکنیم و هم بر دشمنان درونی خودمان و هم دشمنان بیرونی پیروز
میشویم.
در این روزها و شبها از سید الشهداء سالم اهلل علیه عاجزانه درخواست کنیم که دست ما را بگیرد،
ضعفهای ما را در برابر دشمنان درونی یعنی نفس و شیطان و تنبلی و بیحالی و ناامیدی و انفعال و دشمنان
بیرونی آمریکا و صهیونیستها و همۀ جهان استکبار قوت بخشند.

خطبۀ دوم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
قصۀ پر غصۀ کرونا
وضعیت کرونا بهویژه نوع جدید آن که به دلتاکرونا موسوم است، بسیار خطرناک است و افراد بسیاری را
درگیر خود کرده و خانوادههای بسیاری را هم داغدار نموده است. پیام دیداری چهارشنبۀ گذشتۀ حضرت امام
خامنهای تذکرات مهمی را درباره بسیج امکانات برای مقابلۀ جدی با کرونا دادند. تعابیری چون »بیماری
وحشی طغیانکرده جهانی« »ویروس، دشمن به شکل جدید« »بیماری خبیث و پُرمشکل« »شر« نشان میدهد
که ما با چه پدیده خطرناکی مواجه هستیم. بنابراین باید در مقابلۀ با آن »آرایش دفاعی« بگیریم و »با شیوه
جدیدی« با آن مقابله کنیم، و »بایستی شیوهنامه و روشهای جدید و مستحکم و مواضع محکم را برای
مقابلهی با این بیماری که امروز یک خطر عمده است اتّخاذ کنیم.« زیرا »مسئلهی بیماری کرونا، امروز
مسئلهی اوّل کشور است؛ مسئلهی فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشود.«
ازدستدادن سردار میراسماعیلی
شما نگاه کنید، کرونا هر روز فاجعه میآفرید و عزیزانی را از ما میگیرد و خانوادههایی را داغدار میکند.
همین چند روز اخیر سردار عزیز ما سردار میراسماعیلی که خودش را وقف نماز جمعه و خدمت به مردم
کرده بود و یادگار جبهه و دفاع مقدس بود و سالهای متمادی برای اعتالی نظام اسالمی تالش کرد، از ما
گرفت و همۀ ما را داغدار کرد. ضایعه و مصیبتی که حقیقتاً ابتالء بسیار دردناکی است و به زبان آسان است،
اما در حقیقت سخت و جانگاه است.
نمیدان من باید به خانواده ایشان تسلیت بگویم یا آنان به بنده و دوستان در نماز جمعه تسلیت بگویند یا به
مردم منطقه تسلیت بگوییم که پدری مهربان و دلسوز را از دست داد.
رحمت و غفران و رضوان الهی بر روح او باد!

نگران ویروس کرونا باشیم!
این ویروس منحوس است که هر روز خانوادههایی را داغدار میکند. بنابراین امر کوچکی نیست.
االن کشور ما مبتالء به این ویروس است و فشار به کادر درمان هم زیاد است و کمبود دارو امکانات هم مزید
بر علت شده است. و مشکالت اقتصادی را هم برای خانوادهها بهوجود آورده است. و میطلبد که دولت و
مردم با مشارکت هم در جهادی مستحکم به مقابله با آن بپردازند.
الحمدهلل رئیسجمهور محترم نشان داد که در مدیریت این پدیده شوم جدی است و پس از سالهای بیعملی
و انفعال، شاهد فعالیت کارساز هستیم که برای آن خدای تعالی را شکر میکنیم.
اما دولت و دستگاههای دولتی و از سوی دیگر نیروهای مسلح وظایفی دارند، از جمله بسیج امکانات برای
زدن بیمارستانهای صحرایی و آزمایشهای تشخیص بیماری به صورت رایگان و وسیع و فراگیر. و از اهم
آنها نیز مسألۀ واکسن است که هم باید تولید داخلی تقویت شود و هم واردات جدیتر مورد توجه واقع
شود تا جایی که همۀ مردم واکسن بزنند. اگر بنا شود که به همۀ مردم در دو نوبت واکسن ترزیق شوند، 175
میلیون دوز واکسن نیاز است و این نیاز باید به سرعت تأمین شود. این وظیفۀ دولت و نیروهای مسلح.
ضرورت مشارکت مردمی
اما بخش مهم دیگر مشارکت مردم است، در اوایل کار مشارکت مردم بسیار خوب بود، اما کمکم این
مشارکت کمرنگ شد.
اوالً باید شیوهنامهها از جانب همۀ مردم رعایت شود. آمار خوبی نیست که در برخی شهرها زیر 50 درصد
شیوهنامهها را رعایت میکنند و این خیلی ناگوار است. فاصلههای اجتماعی، ماسکزدن را همۀ ما باید رعایت
بکنیم. ببنید، یک نفر در خانواده میگیرد و همۀ خانواده را گرفتار میکند و سالمتی همۀ اطرافیان او در خطر
میافتد. بنابراین رعایت شیوهنامهها ضروری است و نباید نسبت به آن استنکاف کرد. مردم باید حساس
باشند.
در کنار آن کمک مومنانه است که باید همچون دوره اول شروع بیماری، هستههای کمک مومنانه و نهضت
احسان عمومی و مواسات شکل بگیرد و مردم برای فروکشکردن بیماری به کمک یکدیگر بیایند. تا بتوفیق
الهی تا چند ماه آینده همۀ مردم واکسن بزند و وضع بهتر از اکنون شود و خطر کم شود و ان شاء اهلل هم
بزودی شرش از همۀ جهان کنده شود.

ما در محرم هستیم و مجالس عزای امام حسین سالم اهلل علیه هم باید برگزار شود، اما الزم است که
شیوهنامهها رعایت شود. تا به برکت این مجالس مشکل بزودی برطرف شود. و این مجالس چه مکانهای
خوبی برای دعا و توسل و تضرع هستند. ما هم در خلوت خود و هم در مجالس دینی به خدای تعالی تضرع
کنیم و به حضرت سید الشهداء سالم اهلل علیه و خاندان و اصحاب پاک ایشان توسل بجوییم تا خدای سبحان
به لطف خود شر این بیماری را از کشور ما و جهان برطرف فرماید: »تَسَبَّبَت بِلُطفِکَ االَسباب«.
خداثی تعالی به دعاها و تضرع ما نگاه لطف میفرماید و امام حسین سالم اهلل علیه شفیع ما خواهد بود، اگر
توسل و تضرع داشته باشیم، ان شاء اهلل تعالی.
انشاءاهلل خدا ملّت ایران را مشمول عنایات و الطاف خودش قرار بدهد، و انشاءاهلل بزودی ملّت ایران و
همهی مؤمنین و همهی انسانها در سراسر جهان را از این مردم جهان انشاءاهلل کم کند.
رفتار ناشایست سفیران روسیه و انگلیس
اما مطلب بعدی؛ رفتار دور از شأن سفیران روسیه و انگلیس، این نادانهایی است که ذهنشان فسیل بسته
است و هنوز در عصر استعمار زندگی میکنند. علیرغم اینکه عذرخواهی زورکی کردند، اما این رفتار نباید
بدون پاسخ بماند و ما جداً از وزارت خارجه میخواهیم که با این دو برخورد شود و وزیر خارجه با وزرای
خارجه دو کشور روسیه و انگلستان مکاتبه کند و مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتار دور از عرف و
نابخردانۀ این دو عنصر نامطلوب اعالم کند. دولتهای جهان باید بدانند که الزم است سفرای عاقل در کشور
ما اعزام کنند، نه افراد کمخرد و نادان را.
لیست وزرای پیشنهادی و تالش موفقانه
اما مطلب بعدی لیست وزراء پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی جهت رأی اعتماد داده شد.
معلوم است که هر لیستی که داده شود، برخی از آن ناراضی هستند و برای بودن یا نبودن افرادی در لیست
گله خواهند کرد. اما بنده معتقدم که این لیست نشان از استقالل رأی رئیسجمهوری محترم نسبت به
فشارهای بیرونی و البیهای البیگران است و از این جهت خوب و قابل قبول است.
بله ممکن است ما از اینکه برخی افراد در لیست نیستند، نگران شوید یا معتقد باشیم که ورود برخی افراد در
کابینه خوب نیست، اما ما خودمان را جای رئیسجمهور بگذاریم که میخواهد همکاران خود را انتخاب کند،

آنوقت به ایشان حق میدهیم که افرادی که برای کار مناسب میدانند، انتخاب کنند. و بنظر بنده کلیت لیست
هم امیدوارکننده است. اما در کنار آن دو نکته نیز است:
اول اینکه دولت فقط به وزراء و معاونین رئیسجمهور ختم نمیشود، معاونین وزراء، استانداران و فرمانداران
و مسئوالن مختلف مراکز دولتی هم هستند و فرصت خدمت به خیلیها خواهد رسید و باید همگی این
فرصت خدمت را قدر بدانند و امانت الهی را پاس بدارند. ما باید به سمت دولت اسالمی برویم و رکن
اصلی دولت اسالمی، کارگزاران نظام اسالمی هستند که باید خود را با طراز امیرالمومنین سالم اهلل علیه
بنسجند.
نکتۀ دوم: دولت مردمی و قوی یعنی اینکه همۀ ما به این دولت کمک کنیم و الزمۀ آن این است که دولت را
از خودمان بدانیم و هرگونه که میتوانیم، اعم از فکری و عملی یاری برسانیم. اصل مسلم در پیشرفت کارها،
مشارکت مردم همچنین نخبگان با دولت است و ما نباید کناری بنشینیم و احیاناً فقط انتقاد کنیم.
حواسمان باشد که دولت جدید فرصتی برای بازگشت به آرمانهای انقالب اسالمی است و ما باید با همۀ
قوا از آن حمایت کنیم و با همۀ توان به آن کمک کنیم. و با خدا هم معامله کنیم و فقط خدا را در نظر
بگیریم.
خالصۀ کالم اینکه ما باید خودمان را در جبهۀ انقالب بیش از گذشته تقویت کنیم و رئیسجمهور محترم و
دولت سیزدهم را هم در خودمان بدانیم و در تالش موفقانۀ آنها شریک بشویم.
کار پسندیدۀ شورای شهر لواسان
مطلب آخر اینکه شورای محترم شهر لواسان یک کار بسیار خوبی انجام داد و در اطالعیهای رسمی از همۀ
کسانی که در خود فرصت خدمت در سمت شهرداری لواسان را میبینند، درخواست کرد که مشخصات و
برنامههای خود را به شورا بدهند. این کار بسیار خوبی است و مورد حمایت ماست. این کار قدم مهمی در
شایستهساالری است و حتماً در کنار آن مالکهای ارزیابی شایستگی عمومی، اخالقی، ایمانی، انقالبی،
تخصصی و کارآمدی افراد نامزدشده را هم به سنجش بزنند.

اوقات شرعی