همه قدرت‌ها یک‌ طرف و قدرت ایمان هم‌ یک‌ طرف
و قدرت ایمان غلبه کرد.
انقلاب اسلامی یک اصطلاح جدید به واژگان سیاسی افزود و آن قدرت ایمان است‌.
امام خمینی در این سخنان کوتاه این قدرت ایمان را توضیح می‌دهند.
در جهانی که محور زیست سیاسی و اجتماعی آن قدرت و اراده معطوف به قدرت است و منظور از قدرت هم قدرت شیطانی است، قدرت ایمان تنها راه حرکت به سمت تحقق اهداف الهی بر روی زمین است.
رمز پیروزی ما قدرت ایمان بود و رمز بقا و پیروزی نهایی ما هم قدرت ایمان است.

اوقات شرعی