جوانان ایران! دنبال الگویی نروید، زیرا شما الگو هستید. زنان ایرانی! دنبال الگویی نروید، زیرا خودتان الگو هستید. این سخن را دکتر عبدالله بلم از بورکینافاسو گفت؛ به نظرم جالب آمد؛ از زبان محققی که از بیرون ما را می‌بیند. او ادامه داد من سختی‌های شما را درک می‌کنم.

اوقات شرعی