چرا برخی عزمی برای حل مساله هفت‌ تپه ندارند؟ اگر می‌خواهیم معضلات کشور، حل شود باید تولید رونق بگیرد و یکی از پیش شرط‌های رونق تولید انگیزه نیروهای کار است و این با آزادسازی هفت تپه و امثال آن ممکن است. البته این، یک گام است اما گام ضروری است. پس تعلل و تسامح چرا؟

اوقات شرعی