توقع ما از مجلس این نبود. شفافیت عملکرد نمایندگان گام نخست شفافیت است که مجلس می‌تواند بر کل نظام اداری و قضایی کشور حاکم کند و از بسیاری فسادهای ناشی از ناشفافیت جلوگیری کند و گام مهمی در سلامت اداری کشور بردارد. بنابراین سهل‌انگاری و اهمال در رصدخانه ملت جایز نیست.

اوقات شرعی