مرحوم حائری شیرازی در ادامه گفتند: حد رسالت جمهوری اسلامی عدم موافقت قطعی با اسلام است، پس باید تلاش کرد که از نظام اسلامی به سوی حکومت و دولت اسلامی رفت. بله جمهوری اسلامی نسبت به نظام شاهنشاهی بهشت است، اما هدف نهایی نیست. بنده به سخنان ایشان نقد دارم، امت در نوع خود جالب است.

اوقات شرعی