کشور از چهار جبهه مورد هجوم است که باید برای آن فکر جدی بشود: اول، اقتصاد و معیشت، دوم، عدالت و فساد و نوکیسگی، سوم فرهنگ، چهارم مسئولان ناکارآمد و سیاست خارجی منفعل بل بسی منفعل. این انفعال و ناکارآمدی باعث شده که دشمن جرات پیدا کند و شهید محسن فخری‌زاده را به شهادت برساند.

اوقات شرعی