سخنان آقای پرویز فتاح فعالانه و محکم بود، نه منفعلانه و ملتمسانه. او در حقیقت از رسانه‌های برای اقامه حق و عدل یاری خواس. اتفاقاً موج تکذیبیه‌ها نشان داد که هدف را درست زده است. البته حتماً شائبه انتخاباتی هم در کلام او نبود، زیرا نه هدف وسیله را توجیه می‌کند و نه وسیله هدف را.

اوقات شرعی